Kullanc Ad:    Parola:   
center-left.png center-right.png
Makale Hiyerar�isi
Makaleler ana sayfas� » Feyyaz Çetin » Un, dos, tres,ALES ALES ALES...
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Un, dos, tres,ALES ALES ALES...
blank.gif
ub
13
2011
doc.gifYazar feyyaz · 2 Yorum · 7751 Okunma · Yazdr
Son yazým okuduðunuz üzere ALES'e nasýl hazýrlanalým sorusuna yönelikti. Okuduðunuz makale ile "Eee.. Sýnav bitti de þimdi napçam þimdik" diye düþünen zihinlere yardýmcý olmaya çalýþacaðým.

ALES aslýnda öðrenciler için bir arenadýr. ALES herkese eþit þartlarda sunulan ki EA dersleri vardýr, rüþdünü ispat etme arenasýdýr. Ehliyet sýnavýna ikinci sünnet ciddiyeti adayan erkeklerin bakýþ açýsýyla hazýrlanýlýr bu sýnava. Gizli baþvurulur çünkü rakipler çetin. Sýnav öncesinde "Ben zaten hiç hazýrlanmadým rezil olcam yaa.."samimiyetsizliði sergilenir çünkü sýnava herkes tam hazýrlanmamýþ ama çok tutkuludur. Dolayýsýyla bu sýnav genelde bir potansiyel sergileme sýnavý olarak görülür. Elinize 80 ve üzeri bir puan alýnca çoðu öðrenci Yüksek Lisans yapmaya gerek duymaz. Zaten kendilerini yücelmiþ hissederler. "Amaaan biraz dinleneyim, bir ara baþvururuz" yanýlgýsýna düþerler ve puaný yýllar içinde tarihten silinir ve "Keþke baþvursaydým" serzeniþleri tüm gökyüzünü kaplar(!)

Yüksek Lisans üzerine ilk yazdýðým yazýda sizleri baþvuru sürecinden uzak tutan teorileri yazmýþtým. Bu teorilere kulak vermek yerine muhakkak baþvurmak gerektiðini vurgulamýþtým zira ALES puanýnýn ömrü kýsa ve bir üniversiteye 3 sene içinde maksimum 6 baþvuru yapabilirsiniz. Tabiî ki farklý üniversitelere de baþvurular yapacaksýnýz. Bu fani ALES dünyasýnda tüm baþvuru zevklerini tatmadan puana veda etmek çok yazýk olur.

Daha önce sizlere "torpil" konusunda tiyolar vermiþtim. Daha doðrusu torpilsizliðin verdiði mahcubiyetle nerelerde torpil yoksa ona yönelme eðiliminden(!) Evet yüksek lisans baþvurularýnda bu durum aþikardýr. Fakat bu torpil maðduru olmamak da mümkün. Size bunun için denenmiþ, ispatlanmýþ, %100 garantili bir ürün önereceðim. "Mülakat yapmayan üniversiteler." Yüksek Lisans baþvurularý öncesi üniversiteler kriterlerini enstitü sayfalarýnda ilan ederler. Bunlar genelde þöyledir:
-ALES'ten son 3 yýl içinde 70 puan ve üzeri almak
-Lisans mezunu veya kayýt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak

Enstitülerin kriterlerindeki esas farklýlaþma baþvuru yapanlarý nasýl sýralayacaðý konusundadýr. Bu kriterler diploma notu, ALES puaný ve yabancý dil sýnavýdýr. Baþvuru öncesinde hangisinin % kaç aðýrlýkla hesaplanacaðý belirtilir. Siz burada diploma notunuz düþükse ALES’i yüksek hesaplayana, ALES'iniz düþükse diploma notunu yüksek hesaplayana baþvurmalýsýnýz. "Yabancý Dil" kriteri ise size farklý alternatifler sunar. Bazý üniversiteler bu kriteri þöyle açýklar:
"ÖSYM tarafýndan yapýlmýþ ya da üniversitemizin yapacaðý dil sýnavýndan belirtilen puan üzerinde almak."
Bu puan barajý her üniversitede deðiþir. Bazýsý 40 bazýsý 50 der.. Fakat ayýrt edici nokta þudur. Yabancý dil baþvurularda ortalamaya katýlacak mýdýr? Katýlacaksa bu oran ne olacaktýr?
Çoðu enstitüler Yabancý dil aðýrlýðýný ortalamada % 10-15 olarak açýklarlar. Bu oran düþük gelse de diploma notunuz ya da ALES puanýnýz ayný anda çok parlak deðilse sizi eleyecek kadar önemlidir.

Eðer yabancý diliniz yoksa ve bunu kazandýktan sonra telafi ederim diyorsanýz buna göre alým yapan üniversitelerde mevcut. Bu üniversiteler yabancý dil puanýný ortalamaya katmaz sadece yapancý dil sýnavý yapar ve barajý geçersen muaf olursun barajý geçemezsen Ýngilizcede 1 sene içinde geçene kadar sorunlu olursun fakat her halükarda kaydýný yapar. Kriteri sadece belirli düzeyde yabancý bir dile hakim olmasýdýr. Fakat burada karþýlýklý bir anlaþma vardýr. Size kabaca þu alternatifi sunar;
"Arkadaþ, Ýngilizce barajýný geçmesen de seni alýrým, kaydýný yaparým fakat derse sokmam. Kaydýný dondururum ta ki sen 1 sene içinde yapacaðým 3 dil sýnavýndan ya da ÖSYM'nin dil sýnavlarýndan birinde barajý aþ. Aþarsan gel derse aþmazsan dön eve.." Örneðin Çanakkale üniversitesinde hem mülakat yok hem dil þartý bu þekildedir.

Yüksek Lisans baþvurularýnda herkesin avantaj saðlayacaðý noktalar farklýdýr. Sizlerde her üniversitenin kabul kriterlerinin farklý olduðunun ve mutlaka birinin size uygun olacaðýnýn bilincinde baþvuru yapýnýz. Kesinlikle birkaç üniversitenin kriterine kendinizi hapsetmeyin.

Yakýn zamanda yüksek lisans ücretleri, ne amaçla yapýldýðý konularýný içeren yazýmla karþýnýzda olmak dileðiyle, hoþça kalýn...
blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Yorum
#1 | gözde - Aralk 27 2012 13:13:44
Sadhiç sýlayt yokmu
#2 | gözde - Aralk 27 2012 13:15:03
taýtýyorsun ama sýlayt yokSmile
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Yorum yaz
Yorum gndermek iin ltfen ye girii yapn.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Facebook da Biz
blank.gif blank.gif
Forum Balklar
Anasýnýfý altýn baþlý kuþ sesli masalý, 2012-2013 Din kültürü 1.dönem zümre öðretmenler toplantýsý, 4.sýnýf 4 iþlem bulmacasý, Çalýþkan arý çocuk þarkýsý, Ýnsan tornasý tiyatro metni, 7.sýnýf Fen ve teknoloji yeraltý sularý videosu, 4.sýnýf iskelet ve kas saðlýðýmýz etkinliði, 10.sýnýf Dil ve anlatým dersi 1.dönem 1.yazýlý 2014-2015, 12.sýnýf 2014-2015 1.dönem 2.Dil ve anlatým dersi sýnav sorularý ve cevaplarý, 12.sýnýf Kimya dersi 2.dönem 2.sýnav sorularý, Lise Resim dersi 2014-2015 sene baþý zümre öðretmenler toplantýsý, 3.sýnýf okuma hýzýný deðerlendirme çizelgesi, 6.sýnýf fen ve teknoloji yazýlýlarý, 2012-2013 9.sýnýf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazýlý sorularý, 4.sýnýf Din kültürü 2.dönem 2.sýnav, 2.sýnýf organlarýmýz ve görevleri sunusu, Lise Edebiyat dersi 2.dönem 1.zümre öðretmenler toplantý tutanaðý 2014-2015, 9.sýnýf 2.yarýyýl 1.Coðrafya yazýlýsý, 4.sýnýf deneme sorularý, Birbirinden güzel çocuk þarkýlarý, 5.sýnýf Matematik dersi 2.dönem 2.sýnav sorularý -1, Yeni Kitap kurdu belgesi, Yavru kuþ çocuk þarkýsý, satrançta þahýn özellikleri sunusu, Rehberlik Çerçeve Planý, 11.sýnýf 2014-2015 2.dönem Dil ve anlatým dersi proje ödevi konusu, 4. Sýnýf Fen ve Teknoloji Ýskelet modeli yapalým, 8.sýnýf Matematik seviye tespit sýnavý 2014-2015, 5.sýnýf Akdeniz bölgesinin genel özellikleri, 7.sýnýf fen ve teknoloji proje ödevi
blank.gif blank.gif
Dosyalar
 • 1. Sýnýf
 • 2. Sýnýf
 • 3. Sýnýf
 • 4. Sýnýf
 • Okul Öncesi
 • ilkokuma Yazma
 • Türkçe Dersi
 • Matematik Dersi
 • Fen ve Teknoloji Dersi
 • Sosyal Bilgiler Dersi
 • Ýngilizce Dersi
 • e-okul
 • Planlar
 • Çocuk Þarkýlarý
 • Öðretmen Karne Görüþleri
 • Baþarý Belgeleri
 • Lise Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Ortaokul Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Ýlkokul Zümre-Veli Tutanaklarý
 • Teog
 • ÞÖK
 • Bütün Dosyalar
 • blank.gif blank.gif
  Köþe Yazarlarý
  Dogan Yeni Öðretmen Okulun Ýlk Gün...
  Dogan
  feyyaz Un, dos, tres,ALES ALES ALES...
  feyyaz

  Tüm Köþe Yazýlarý
  blank.gif blank.gif
  Anket
  Yeni Milli Eðitim Bakanýnýn çalýþmalarýndan memnun musunuz?

  Evet, memnunum.
  Evet, memnunum.
  7% [3 Oy]

  Hayýr, memnun deðilim.
  Hayýr, memnun deðilim.
  86% [37 Oy]

  Kararsýzým.
  Kararsýzým.
  0% [0 Oy]

  Cevap vermek için henüz erken.
  Cevap vermek için henüz erken.
  7% [3 Oy]

  Oy: 43
  Oy vermek iin ye girii yapm olmanz gerekmektedir.
  Balama Tarihi: 29/09/2011 17:41

  Anket Arivi
  blank.gif blank.gif
  Belirli Gün ve Haftalar
  bullet.gif Müzeler Haftasý Pr...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Ku...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Bo...
  bullet.gif Müzeler Haftasý Bo...
  bullet.gif 19 Mayýs Slaytý 20...
  bullet.gif 19 Mayýs Sunusu 201...
  bullet.gif 19 Mayýsla ilgili y...
  bullet.gif 19 Mayýs Kutlama Pr...
  bullet.gif 19 Mayýs Boyama Ça...
  bullet.gif Dünya Çevre Günü...
  blank.gif blank.gif
  Sosyal Kulüpler
  bullet.gif Satranç egzersiz de...
  bullet.gif 2014-2015 Spor kulü...
  bullet.gif 2014-2015 Spor kulü...
  bullet.gif Spor kulübü yýl s...
  bullet.gif Sivil savunma kulüb...
  bullet.gif Satranç kulübü y...
  bullet.gif Müzik kulübü yýl...
  bullet.gif Kýzýlay kulübü y...
  bullet.gif Halk oyunlarý kulü...
  bullet.gif Demokrasi ve insan h...
  blank.gif blank.gif
  Toplist

  blank.gif blank.gif
  Sponsorlu Baðlantýlar
  blank.gif blank.gif
  ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  blank.gif blank.gif
  Okul Öncesi

  Okul Öncesi Etkinlikleri

  blank.gif blank.gif
  Ana Men
  bullet.gif Ana Sayfa
  bullet.gif Eðitim Forumu
  bullet.gif e-okul yönetici
  bullet.gif e okul vbs
  bullet.gif Ders izle
  bullet.gif Etkinlik Paylaþ
  bullet.gif Haberler
  bullet.gif Takdir Teþekkür Hesaplama
  bullet.gif Okuma Yazma Öðreniyorum
  bullet.gif Çocuk Þarkýlarý
  bullet.gif Dosyalar
  bullet.gif Resim Galerisi
  bullet.gif Köþe Yazýlarý
  bullet.gif Köþe Yazarlarý
  bullet.gif Haber Yazarlarý
  Menü
  bullet.gif Arama
  bullet.gif Ýletiþim
  bullet.gif S.S.S
  Ýçerik Ekleyin
  Dost Siteler
  bullet.gif Dost Siteler
  Sosyal
  bullet.gif Dost Siteler
  bullet.gif Site Haritasý
  bullet.gif Teþekkürler
  bullet.gif Sunular,Sunu izle,sunu indir,slayt indir,slayt izle
  bullet.gif Yazýlý Sorularý
  bullet.gif Sýnavlar
  bullet.gif Belirli Gün ve Haftalar
  bullet.gif imam hatip takdir teþekkür hesaplama
  bullet.gif Lise Takdir Teþekkür Hesaplama
  blank.gif blank.gif
  Videolar
  Video Kategorileri

  · 1. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 1.Grup Sesler

  · 2. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 2.Grup Sesler

  · 3. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 3.Grup Sesler

  · 4. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · 5. Sýnýf Dersleri Ýzle

  · Oyun oyna, oyunlar,e okul oyunlarý, okul oyunlarý, eðitici oyunlar

  · Ýlkokuma Yazma

  Son Videolar

  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 2
  1.sýnýf öðrencilerine d... (2379 hit)

  Dikte Nasýl Yapýlýr? - 1
  1.sýnýf öðrencilerine d... (2419 hit)

  "M" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma...
  1.Sýnýflar için "m" sesi... (2087 hit)

  "M" Sesi Yazýmý - Hece ve Keli...
  1.sýnýf öðrencileri iç... (2198 hit)

  "O" Sesi Cümle Oluþturma-Okuma...
  1.Sýnýflar için "o" sesi... (2190 hit)

  purple-btm-left.png purple-btm-right.png
  Galeriden ..
  blank.gif blank.gif
  centerb-left.png centerb-right.png
  center-left.png center-right.png
  centerb-left.png centerb-right.png